De regelgeving rond brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties is in verandering. Een overzicht van de belangrijkste zaken.

Het Bouwbesluit 2012, dat aanvankelijk in 2018 zou worden vervangen, wordt waarschijnlijk pas in 2021 vervangen door het nieuwe ‘Besluit Bouwwerken Leefomgeving’ (BBL). Tabel 1, waarin staat welk type brandmeldinstallatie in welk soort gebouw moet worden toegepast, blijft naar verwachting overeind. In het concept-BBL stond dat onderhoud aan brandmeldinstallaties eens per 3 jaar moet plaatsvinden. Dit is inmiddels gewijzigd in “onderhoud op adequate wijze volgens de voorschriften van de leverancier”, waarbij de NEN2654 in Nederland de gebruikelijke manier is om dit onderhoud uit te voeren. In het BBL is een nieuw artikel opgenomen over het garanderen van de rook- en brandscheidingen ook op koude rook. Rook- en brandkleppen zouden dan al bij rook van 20°C gestuurd moeten worden.

Onderhoud brandmeldinstallaties: NEN2654-1

De in 2015 verschenen NEN2654-1 is inmiddels vanuit wetgeving aangewezen. De regeling BMI2011 wijst deze norm echter nog niet aan. Indien onderhoud wordt gedaan met een gewenst onderhoudscertificaat, dan moet dit nog steeds plaatsvinden conform NEN2654-1:2002. Naar verwachting zal medio 2018 ook de BMI2011 de NEN2654-1:2015 aanwijzen, waarbij het mogelijk wordt om met behulp van een OnderhoudsRisico-Inventarisatie & Evaluatie (ORI&E) en een onderhoudsplan een afwijkende frequentie van onderhoud toe te passen, onder certificaat. In de NEN2654-1:2015 is het viermaandelijks testen per groep vervallen. In plaats daarvan moet de beheerder viermaandelijks de schakelfunctie per brandmeldcentrale controleren.

Onderhoud ontruimingsalarminstallaties: NEN2654-2:2018

Ook de NEN2654-2:2018 is inmiddels uitgekomen, maar deze wordt nog niet aangewezen door de regelgeving. In overleg is het mogelijk om onderhoud uit te voeren volgens deze norm. Wijzigingen in de NEN2654-2 ten opzichte van de NEN2654-1 zullen nog een correctie van deel 1 behoeven. Te denken valt aan een terugtredende rol voor het bevoegd gezag en meer verantwoordelijkheid voor de gebruiker.

Nieuwe NEN2535:2017

Er is een nieuwe versie van NEN2535 verschenen: NEN2535:2017. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn minimaal. Aan grotere wijzigingen wordt nog gewerkt. Dit zal 2 tot 3 jaar tijd vergen. Vanuit wetgeving is de NEN2535:2017 nog niet aangewezen, maar hij mag in goed overleg worden toegepast. Siemens gaat op korte termijn het land in om de wijzigingen tijdens een middagsessie grondig toe te lichten. Naast tekstuele wijzigingen (verkeersruimte is verkeersroute en/of looproute geworden) zijn er inhoudelijke aanpassingen. Zo is binnen één ruimte  functiebehoud niet meer nodig bij een afstand van minder dan 10 meter. Handbrandmelders zijn alleen nog nodig binnen 30 meter. Verder verstrekt de NEN2535:2017 duidelijkheid over roostervloeren. Er is een uitgangspuntendocument voor de brandweer opgenomen. Geografische panelen worden wellicht ook nodig als er geen doormelding is. Er is een informatieve bijlage toegevoegd voor digitale brandweerpanelen

Reageer op dit artikel